Adatvédelmi tájékoztató

Informačná povinnosť prevádzkovateľa


I. Údaje o prevádzkovateľovi

Občianske združenie Libertate, so sídlom: 931 01 Šamorín, Bratislavská 1241, IČO: 50 404 466, zapísané v registri občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-49036   (ďalej len „Libertate“  prípadne ako „prevádzkovateľ“)  ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby uvedené v odoslanom formulári ako aj ďalšie osobné údaje získané so súhlasom dotknutej osoby v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o  ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES /všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov/ (ďalej len „Nariadenie GDPR“)  v spojitosti so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len  „ Zákon“) na účely a na dobu, ku ktorému dotknutá osoba dala súhlas.   
Dotknutá osoba sa môže ohľadom spracúvania jej osobných údajov obrátiť  na prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu na adrese: office@libertate.sk  


II. Právo dotknutej osoby:

a. Právo  na prístup k osobným údajom

 1. Podľa ust. § 21 Zákona v spojitosti s ust.  článku 15 Nariadenia GDPR  dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
      • účele spracúvania osobných údajov,
      • kategórii spracúvaných osobných údajov,
      • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
      • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
      • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
      • práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
      • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
      • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa §28 ods. 1 a 4 Zákona; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 2. Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 Zákona, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 3. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Právo získať osobné údaje podľa predchádzajúcej vety  nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

b. Právo  na opravu osobných údajov

Podľa  ust. § 22 Zákona  dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

c. Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby  prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Podrobnosti upravuje ust. § 23 Zákona


d. Právo na prenosnosť osobných údajov

 1. Podľa  ust. § 26 Zákona   má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
      • sa osobné údaje spracúvajú podľa 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a)alebo § 13 ods. 1 písm. b)a
      • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 2. Uplatnením práva uvedeného v predchádzajúcom odseku nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov podľa ust. § 23 Zákona. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.  
 3. Právo podľa prvého odseku  nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

e. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f)  Zákona vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 2. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 3. Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
 4. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 5. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 Zákona.

f. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 1. Podľa ustanovenia § 24 Zákona dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
          ◦ dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
          ◦ spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
          ◦ prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
          ◦ dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 2. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 1, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
 3. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 1, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

g. Právo podať návrh na začatie konania

V prípade, ak sa dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje boli neoprávnené spracované, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Náležitosti návrhu a podrobnosti konania sú upravené v ust. § 100 Zákona.

 

III. Rozsah a účel spracúvania osobných údajov a doba ich uchovávania

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby uvedenej v príslušnej formulári (najmä: meno a priezvisko, obec/mesto, vek, pohlavie, e-mailová adresa, telefónne  číslo príp. iné osobné údaje, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne poskytla prevádzkovateľovi v rámci komunikácie.  Z internetovej stránky prevádzkovateľa sú zhromažďované údaje ako IP adresa príp. iné úkony vykonané na stránke prevádzkovateľa.
 2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je predovšetkým súhlas dotknutej osoby podľa  článku 6. odsek 1 písm. a. Nariadenia GDPR.
 3. Účel spracúvania osobných údajov je
      a. Evidencia a využívanie osobných údajov za účelom vytvorenie databáz zverejnených na internetových stránok prevádzkovateľa,  
      b. Realizácia marketingových aktivít prevádzkovateľa, ktorá činnosť v sebe zahŕňa zasielania  informácií  týkajúcich sa činnosti prevádzkovateľa; informácií o podujatiach významných pre prevádzkovateľa  ako aj na iné ďalšie marketingové účely vrátane propagačných materiálov;
      c. Vykonávanie prieskumov a analýz
 4. Dotknutá osoba berie na vedomie, že poskytnuté osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, miesto pobytu budú spracované v osobitnej databáze prevádzkovateľa, ktoré  budú následne zverejnené výlučne na internetových stránkach prevádzkovateľa.
 5. Zasielané informácie majú obvykle podobu štandardnej elektronickej komunikácie - emailovej správy, zasielanej buď hromadne z všeobecných adries, alebo individuálne zasielané; menej často využívané formy sú: zasielanie listových zásielok a telefonické kontaktovanie.
 6. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas je udelený na dobu do zániku účelu spracúvania osobných údajov.
 7. Osobné údaje nebudú zverejňované bez dodatočného súhlasu popisujúceho presný rozsah a účel ich použitia, nebudú sprístupňované a poskytované tretím stranám (s výnimkou prípadov ustanovených právnymi predpismi). Osobné údaje nezamýšľame prenášať do tretích krajín.
 8. Dotknutá osoba máte právo poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, písomne na poštovú adresu prevádzkovateľa alebo emailom na adresu office@libertate.sk.